Informacje dla przedsiębiorców posiadających koncesję na obrót bronią i amunicją

Zgoda przewozowa oraz uprzednia zgoda przewozowa dla przedsiębiorcy.

ZGODA PRZEWOZOWA ORAZ UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA

DLA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCEGO KONCESJĘ NA OBRÓT BRONIĄ I AMUNICJĄ

Obrót broni i amunicji w krajach Unii Europejskiej reguluje Dyrektywa Rady z dnia 18 czerwca 1991 roku w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Jej wdrożenie nastąpiło poprzez dodanie rozdziału 5a do ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2012.1017 tekst jednolity ze zmianami).

ZGODA PRZEWOZOWA - jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę państwa początkowego transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, o której mowa w art. 35a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, poświadczonym przez właściwe władze tego państwa, zaświadczającym o wiarygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji albo poświadczonym przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję o zwolnieniu.

Druk „ZGODA PRZEWOZOWA NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZENIE BRONI PALNEJ” (zgodny z rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie wzoru zgody przewozowej) wypełnia w dwóch egzemplarzach w rubrykach nr 1-6 i 9 przedsiębiorca (wysyłający) i dostarcza wypełniony druk do właściwego, ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Wydziału  Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji/Komendy Stołecznej Policji.

UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA - jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę państwa docelowego transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, o której mowa w art. 35a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, poświadczonym przez właściwe władze tego państwa, zaświadczającym o wiarygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji.

Polski przedsiębiorca dokonujący zakupu (importu) broni palnej i amunicji w innym państwie UE ma obowiązek uzyskać każdorazowo poświadczenie uprzedniej zgody przewozowej przez właściwą władzę swojego kraju na wwóz broni palnej i amunicji na terytorium RP. Warunkiem niezbędnym do otrzymania takiej zgody jest posiadanie ważnej koncesji, której zakres przedmiotowy jest zgodny z zakresem zamierzonego zakupu broni i amunicji.
Za właściwą władzę przedmiotowym zakresie uznaje się komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Zainteresowany przedsiębiorca wypełnia w dwóch egzemplarzach druk „UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZENIE BRONI PALNEJ” (zgodny z rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej) w rubrykach 1-5 i przedkłada do właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji/Komendy Stołecznej Policji. Policja wypełnia rubrykę 7, na podstawie koncesji posiadanej przez przedsiębiorcę.

UWAGA:

  1. Zgoda przewozowa oraz uprzednia zgoda przewozowa dotyczą wywozu lub przywozu broni palnej oraz amunicji określonej w ww. Dyrektywie, również w celach reklamacji, napraw gwarancyjnych itp.
  2. Okolicznościami powodującymi wstrzymanie wydania zgody przewozowej
    i uprzedniej zgody przewozowej są:

- informacja o wszczęciu przez organ koncesyjny postępowania o cofnięcie koncesji,

- prowadzenie przez KWP (KSP) postępowania wyjaśniającego czy istnieją aktualne przeszkody w potwierdzeniu zgody dla przedsiębiorcy.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określił, w drodze rozporządzenia, wzór zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej, z uwzględnieniem danych w taki sposób, aby zawierała ona elementy umożliwiające jednoznaczną identyfikację broni palnej i stron transakcji oraz miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisów poświadczających legalność transakcji.

Organ koncesyjny może, w drodze decyzji administracyjnej, zwolnić przedsiębiorcę dokonującego przemieszczenia broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa początkowego transakcji z obowiązku każdorazowego poświadczania zgód przewozowych przez komendanta wojewódzkiego Policji/Stołecznego Policji, jeżeli udokumentuje on stosowanie co najmniej przez 3 lata wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania obrotem towarami strategicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie  z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. 2013.194 tekst jednolity).

Organ koncesyjny przekazuje kopię decyzji o zwolnieniu komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na siedzibę przedsiębiorcy oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. 

Poniżej, w załączniku znajdują się druki „UPRZEDNIEJ ZGODY PRZEWOZOWEJ NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZENIE BRONI PALNEJ” oraz „ZGODY PRZEWOZOWEJ NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZENIE BRONI PALNEJ” do wypełnienia przez przedsiębiorcę posiadającego koncesję na obrót bronią palną i amunicją.