Jak ubiegać się o pozwolenie na broń palną - Pozwolenie na broń - Policja Podlaska

Pozwolenie na broń

Jak ubiegać się o pozwolenie na broń palną

Data publikacji 13.08.2008

 

I CHCĄC UBIEGAĆ SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ PALNĄ, W TYM: BOJOWĄ, MYŚLIWSKĄ, GAZOWĄ, SPORTOWĄ, KOLEKCJONERSKĄ, PAMIĄTKOWĄ, SZKOLENIOWĄ, DO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ MUSISZ:
(zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. z 2012 r. poz. 576 j. t. ze zm.)
 
 1.  mieć ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat);
 2.  posiadać stałe miejsce pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym;
 4. nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 5. nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa;
 6. nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.
II  WYMAGANE DOKUMENTY:
 • pisemny wniosek /kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku/, który powinien zawierać wskazanie osoby od której pochodzi, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania), seria i numer dowodu osobistego oraz kiedy i przez jaki organ został wydany, numer ewidencyjny PESEL, określenie rodzaju broni, celu jakiemu ma służyć, ilości jednostek broni oraz podpis wnioskodawcy. W przypadku ubiegania się o broń palną bojową w celu ochrony osobistej należy wykazać się realnym i potwierdzonym przez organ Policji zagrożeniem życia lub zdrowia wnioskodawcy;  
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
 • dwie fotografie o wymiarach 3, 5 x 2, 5 cm;
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 242 zł /wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta - numer konta podany jest niżej/

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI W CELACH ŁOWIECKICH:

 • zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego;
 • zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania;
 
DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI W CELACH SPORTOWYCH:
 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniach o charakterze strzeleckim;
 • posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b;
 • posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI W CELACH OCHRONY OSOBISTEJ:

 • udokumentowane stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PRZEZNACZONEJ DO CELÓW REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych;
 • zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PRZEZNACZONEJ DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PRZEZNACZONEJ DO CELÓW PAMIĄTKOWYCH:

 • udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI DO CELÓW SZKOLENIOWYCH:

 • udokumentowane posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach, do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim;
 • udokumentowana zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie szkoleń strzeleckich;

 UWAGA!!! 

1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, tj. po 14 dniach od jej otrzymania, na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia broni zgodnie z pozwoleniem. W przypadku, gdy decyzja jest zgodna z żądaniem strony zastosowanie znajduje art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania).  Za wydane zaświadczenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. /wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta - numer konta podany jest niżej/.

2. W przypadku decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na określony rodzaj broni, poniesione koszty związane z wykonaniem badań lekarskich NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, natomiast kwota w wysokości 242 zł - opłata skarbowa, zwrotowi podlega. W tym celu należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do Urzędu Miejskiego Departament Finansów Miasta, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1.
 

3. Opłaty

 

A/ skarbowe: wnosi się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta
BANK PEKAO S.A.
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 
i tak:
 • za wydanie decyzji zezwalającej na posiadanie broni palnej każdego rodzaju osobie fizycznej    - 242 zł,
 • za wydanie decyzji zezwalającej na posiadanie broni palnej każdego rodzaju osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – 1.193 zł,
 • za wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni - 17 zł,
 • za wymianę legitymacji posiadacza broni, świadectwa broni - 17 zł,
 • za wydanie karty rejestracyjnej broni pozbawionej na stałe cech użytkowych – 82 zł,
 • za wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej – 105 zł,
 • inne zezwolenia (pozwolenie dopuszczające do posiadania broni w czasie wykonywania zadań związanych z bronią) - 10 zł.

B/ za egzamin: wnosi się przed jego rozpoczęciem na konto bankowe KWP w Białymstoku:

 

 

Narodowy Bank Polski O/Białystok

 

36 1010 1049 0008 6622 31000000
i tak:
 • na broń w celach ochrony osobistej                     - 500 zł
 • na broń w celach sportowych                                - 800 zł
 • na broń w celach kolekcjonerskich                       - 1.150 zł
 • na broń w celach pamiątkowych                          - 550 zł
 • na broń w celach szkoleniowych                          - 1.000 zł
       /w przypadku nauczycieli realizujących 
       zajęcia z przysposobienia obronnego/                     - 100 zł
 • inne                                                                              - 600 zł
 
 
 
III  REJESTRACJA BRONI
 
Rejestracja broni powinna nastąpić w ciągu 5 dni od daty jej nabycia. Osoba dokonująca tej czynności powinna ze sobą posiadać:
 • dowód osobisty lub legitymację posiadacza broni;
 • dowód nabycia broni (faktura, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, itp.);
 • w przypadku rejestracji broni palnej pozbawionej cech użytkowych - dodatkowo potwierdzenie pozbawienia broni palnej cech użytkowych /art. 13 Ustawy o broni i amunicji (Dz.U. 2012, poz. 576 j. t. ze zm.)/.
 
Przed dokonaniem rejestracji należy sprawdzić zgodność danych znajdujących się na broni (marka, numer, kaliber) z danymi zawartymi w dowodzie zakupu.

 

IV  BROŃ NIEWYMAGAJĄCA POZWOLENIA

 

 

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

 

-       gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów,
-       używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu,
-     używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;
-       dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-       dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych;
-       posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
 -      posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającym 10 mA;
-       posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
-       posiadania broni pneumatycznej;
 -      posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni,
-       posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm;
 
 
V  OBOWIĄZKI OSÓB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ
 
1. Osoby posiadające pozwolenie na broń palną bojową lub broń gazową w celach ochrony osobistej są obowiązane raz na pięć lat przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż mogą one dysponować bronią.
Wykaz lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń znajduje się w zakładkach:
 • wykaz psychologów uprawnionych do badań;
 • wykaz lekarzy uprawnionych do badań;
2. Posiadacz pozwolenia na broń jest zobligowany do:
 • rejestracji broni - w ciągu 5 dni od daty jej nabycia;
 • wyrejestrowania zbytej broni - niezwłocznie pisemnie powiadamiając organ Policji;
 • w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu - do zawiadomienia organu Policji właściwego ze względu na nowe miejsce stałego pobytu, w ciągu 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu;
 • w przypadku utraty broni - niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomienia Policji lub Żandarmerii Wojskowej.
Zgodnie z art. 51 ust. 2 Ustawy o broni i amunicji, osoby niedopełniające obowiązków w ww. terminach podlegają karze aresztu albo grzywny.
 
 
VI  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA Z ART. 263 KK
 
 
 
Odpowiedzialności karnej z art. 263 kk podlegają osoby popełniające niżej wymienione przestępstwa związane z bronią:
-       posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej lub amunicji (art. 263 § 2 kk),
-       wyrabianie i handel bronią palną lub amunicją bez wymaganego zezwolenia (art. 263 § 1 kk),
-       udostępnianie lub przekazywanie broni palnej lub amunicji osobie nieuprawnionej (art. 263 § 3 kk),
-       nieumyślna utrata broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w dyspozycji osoby ją posiadającej (art. 263 § 4 kk).
Praca w Policji