Praktyki studenckie

Zasady odbywania praktyk studenckich w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH
W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU

I.   WYMAGANEDOKUMENTY

            Osobyzainteresowane odbywaniem praktyk studenckich w Komendzie Wojewódzkiej Policjiw Białymstoku, powinny skompletować następującą dokumentację:

1.     wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej,

2.     imienne skierowanie napraktykę, wydane przez Uczelnię,

3.     projekt umowy lubporozumienia o odbycie praktyki,

4.     program praktyk,

5.     kserokopia dowoduosobistego,

6.     kserokopia dokumentupotwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

7.     oświadczenie o niekaralnościza przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego. 

            Zgłoszenianiekompletne – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów – nie będąrozpatrywane.

II.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

            Kompletdokumentów należy złożyć najpóźniej miesiąc przed planowanym terminemrozpoczęcia praktyk w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Białymstoku lub przesłaćdrogą pocztową (adres: Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji wBiałymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok).

            W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nie sąrozpatrywane wnioski o odbycie praktyk studenckich w komendachpowiatowych/miejskich Policji województwa podlaskiego.

III.    KRYTERIAI TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ODBYCIE PRAKTYK STUDENCKICH W KWP WBIAŁYMSTOKU

            Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odbyciepraktyki studenckiej w KWP w Białymstoku:

1.       złożenie wniosku co najmniejmiesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk,

2.       złożenie kompletudokumentów,

3.       zbieżność programu praktykiz zakresem zadań wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej KWP wBiałymstoku.

            Liczbamiejsc odbywania praktyk jest ograniczona i zależna od zakresu bieżących zadańposzczególnych komórek organizacyjnych KWP w Białymstoku, w związku z tymspełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantujeprzyjęcia na praktykę. Wniosek o odbycie praktyki może zostać rozpatrzonynegatywnie bez podania przyczyn.

            Wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu.Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przesyłana jest drogą elektronicznąbądź pocztową albo przekazywana telefonicznie – w zależności od preferencjistudenta.

IV.   PODSTAWA ODBYWANIA PRAKTYKI

            Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na odbyciepraktyki studenckiej zawierana jest umowa lub porozumienie międzyUczelnią i Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

V.   PRZEBIEG PRAKTYKI

1.       W dniu rozpoczęcia praktykistudenckiej student:

  • odbywa szkolenie bhp i ppoż,
  • zapoznaje się z Regulaminem pracy obowiązującym w KWP w Białymstoku,
  • otrzymuje identyfikator uprawniający do wejścia i przebywania na terenie KWP w Białymstoku w czasie odbywania praktyk, który zobowiązany jest oddać w dniu ukończenia praktyki.

2.       Odbywanie praktykistudenckiej polega na obserwacji i uczestniczeniu w realizacji niektórych zadańwybranej komórki organizacyjnej KWP w Białymstoku.

3.       Zgodnie z przepisamidotyczącymi ochrony informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogąbyć udostępniane tylko informacje jawne.

4.       Po zakończeniu praktykistudent otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przezUczelnię.

VI.   DODATKOWE INFORMACJE NA TEMET ODBYWANIAPRAKTYK

            Praktyki studenckie realizowane w Komendzie WojewódzkiejPolicji w Białymstoku są nieodpłatne.

            Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku nie pokrywakosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

            Innych informacji na temat odbywania praktyk studenckichw Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku udziela się pod nr tel. (085)670 25 24.

 

 

 

 

 

Praca w Policji