Wydział Komunikacji Społecznej

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Komunikacji Społecznej

ul. Sienkiewicza 65
tel. 85-670-32-20
fax. 85-670-32-21

naczelnik.wks.kwp@bk.policja.gov.pl 

Wydział Komunikacji Społecznej realizuje zadania w zakresie:

 1. Medialnej i pozamedialnej prezentacji działań jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego;
 2. Informowania środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta;
 3. Informowania mediów o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki organizacyjne Policji województwa podlaskiego, w szczególności poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnych stronach internetowych;
 4. Koordynowania i udzielania pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez jednostki organizacyjne Policji województwa podlaskiego;
 5. Obsługi prasowo-informacyjnej zdarzeń mających charakter regionalny, we współpracy z oficerami prasowymi w komendach miejskich/powiatowych Policji województwa podlaskiego;
 6. Zapewnienia obsługi prasowej oraz organizowania kontaktów Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku z mediami;
 7. Udzielania w granicach upoważnienia odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową, której poddane są jednostki organizacyjne Policji województwa podlaskiego oraz przygotowywania projektów odpowiedzi w imieniu Komendanta;
 8. Współuczestniczenia w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych Policji na obszarze terytorialnego działania Komendanta;
 9. Opiniowania przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu regionalnym, których realizację planują jednostki organizacyjne Policji na terenie województwa podlaskiego;
 10. Koordynacji i nadzoru nad współpracą z administracją rządową i samorządową, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz zwalczania przestępczości i poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego;
 11. Wypracowania zasad i realizacji strategii komunikacji wewnętrznej w Komendzie oraz w jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego;
 12. Prowadzenia działań w zakresie komunikacji wewnętrznej poprzez wydawanie materiałów informacyjnych, wykorzystanie sieci Internet i Intranet oraz prowadzenie szkoleń;
 13. Inicjowania projektów promujących działania jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego, opracowywania i wydawania materiałów promocyjnych oraz propagowania zasad dotyczących komunikacji zewnętrznej;
 14. Zapewnienia organizacyjnej obsługi przedsięwzięć (narady, uroczystości) z udziałem Kierownictwa Komendy, a także przedsięwzięć objętych honorowym patronatem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 15. Koordynacji procesu udzielania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Komendy;
 16. Współtworzenia i aktualizacji strony internetowej Komendy;
 17. Wdrażania i doskonalenia w komórkach organizacyjnych Komendy oraz w jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego, systemu działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
 18. Organizacji i nadzoru nad zgodnością z Ceremoniałem policyjnych uroczystości i innych przedsięwzięć z udziałem Kierownictwa Komendy;
 19. Prowadzenia i upowszechniania badań społecznych dotyczących oceny pracy Policji województwa podlaskiego oraz funkcjonowania wewnątrz organizacji;
 20. Obsługi organizacyjno-biurowej oraz prowadzenia korespondencji okolicznościowej Komendanta i Zastępców Komendanta;
 21. Prowadzenia kancelarii ogólnej Komendy oraz obsługi kancelaryjnej zespołów i jednoosobowych stanowisk, oraz nadzór nad obiegiem dokumentacji jawnej w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego;
 22. Opracowywania głównych kierunków rozwoju Policji województwa podlaskiego, planów i harmonogramów oraz sprawozdań z ich realizacji;
 23. Tworzenia strategii wojewódzkiej Policji, monitorowania stanu oraz oceny efektów jej realizacji i sprawozdawczości;
 24. Przygotowywania analiz oraz informacji dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego;
 25. Utrzymania systemu zarządzania jakością w Komendzie;
 26. Monitorowania zasad zarządzania jednostkami organizacyjnymi Policji województwa podlaskiego oraz propagowania nowoczesnych instrumentów zarządzania;
 27. Gromadzenia, rejestracji i dystrybucji resortowych aktów prawnych oraz rejestracji i dystrybucji aktów prawnych Komendanta;
 28. Koordynacji systemu kontroli zarządczej.