Podstawowe informacje WPA - Wydział Postepowań Administracyjnych - Policja Podlaska

Wydział Postepowań Administracyjnych

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Postępowań Administracyjnych

ul. Bema 4 (budynek Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku)

tel. 47-711-36-44

fax. 47-711-26-43

naczelnik.wpa.kwp@bk.policja.gov.pl 

Wydział Postępowań Administracyjnych realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia z upoważnienia Komendanta postępowań administracyjnych i wydawania rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) oraz zaświadczeń – w sprawach określonych w ustawach:
 • o broni i amunicji,
 • o ochronie osób i mienia,
 • o usługach detektywistycznych,
 • o cudzoziemcach,
 • o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • Prawo przedsiębiorców;
 1. sprawowania nadzoru nad zagadnieniami dotyczącymi broni i amunicji, będących w dyspozycji osób fizycznych oraz podmiotów posiadających broń na okaziciela, w szczególności:
 • kontroli warunków przechowywania broni,
 • weryfikacji okresu ważności orzeczeń lekarskich i psychologicznych,
 • weryfikacji list posiadaczy broni pod kątem przynależności do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Polskiego Związku Łowieckiego,
 • dokonywania odbioru magazynów broni;
 1. wykonywania z upoważnienia Komendanta Głównego Policji kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia;
 2. prowadzenia depozytu broni;
 3. analizowania stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń objętych obowiązkową ochroną oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Wojewody Podlaskiego;
 4. uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochronie;
 5. wykonywania z upoważnienia lub na zlecenie uprawnionych organów kontroli działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, a także kontroli działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich;
 6. prowadzenia rejestrów lekarzy i psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o broń i posiadających broń;
 7. wykonywania czynności związanych z postępowaniem w sprawach dotyczących cudzoziemców oraz współdziałania z innymi organami w tym zakresie;
 8. współpracy z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami według właściwości wydziału;
 9. nadzoru merytorycznego dotyczącego problematyki broni, będącej we właściwości rzeczowej komendantów miejskich i powiatowych Policji;
 10. występowania do właściwych organów z wnioskami, o których mowa w ustawie o cudzoziemcach, ustawie o udzieleniu cudzoziemcowi ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawie o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i ich rodzin;
 11. wykonywania zadań z zakresu prowadzenia rejestru „BROŃ” oraz „Listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” i „Listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego”;
 12. organizowania egzaminów dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni;
 13. rozpatrywania odwołań od rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji, dotyczących broni pneumatycznej, białej, cięciwowej oraz miotaczy gazu obezwładniającego i przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, o których mowa w ustawie o broni i amunicji, a także od rozstrzygnięć w zakresie opiniowania osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz detektywa;
 14. poświadczania zgód przewozowych i uprzednich zgód przewozowych.