Podstawowe informacje WPA - Wydział Postepowań Administracyjnych - Policja Podlaska

Wydział Postepowań Administracyjnych

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Postępowań Administracyjnych

Zespół w Białymstoku

ul. Bema 4 (budynek Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku)

tel. 85-670-36-44

fax. 85-670-26-43

naczelnik.wpa.kwp@bk.policja.gov.pl 

Wydział Postępowań Administracyjnych realizuje zadania w zakresie:

 1. Uprawnień do wydawania w imieniu Komendanta decyzji administracyjnych w zakresie ochrony osób i mienia oraz posiadanej broni palnej;
 2. Sprawowania nadzoru nad zagadnieniami dot. broni, amunicji i materiałów wybuchowych będących w dyspozycji osób prawnych i fizycznych oraz nadzoru nad podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi w zakresie ochrony osób i mienia, a także innymi formacjami uzbrojonymi działającymi na podstawie odrębnych przepisów;
 3. Sprawowania nadzoru nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych zgodnie z określonymi przepisami prawa oraz nadzoru w zakresie posiadania przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifikacji;
 4. Prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach:
  a) wydania, odmowy wydania, zawieszenia i cofnięcia licencji pracownika ochrony,
  b) wydania, odmowy wydania, zawieszenia i cofnięcia licencji detektywa,
  c) wydania i cofnięcia pozwoleń na broń palną,
  d) wydania, odmowy wydania i cofnięcia zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby ochrony;
 5. Prowadzenia depozytu broni;
 6. Analizowania stanu ochrony obszarów obiektów i urządzeń objętych obowiązkową ochroną oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Wojewody Podlaskiego;
 7. Uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochronie;
 8. Wykonywania zleconych przez uprawnione podmioty kontroli koncesjonowanych firm ochrony osób i mienia;
 9. Kontrolowania w zakresie upoważnienia wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podmiotów prowadzących produkcję i obrót bronią, amunicją oraz materiałami wybuchowymi;
 10. Prowadzenia działań będących w kompetencji Komendanta w sprawach opiniowania koncesjonowanej działalności podmiotów gospodarczych;
 11. Koordynowania współpracy z jednostkami organizacyjnymi Policji funkcjonującymi na obszarze województwa podlaskiego, w zakresie wydawania opinii przez komendantów Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób ubiegających się o licencje pracownika ochrony;
 12. Prowadzenie rejestrów lekarzy i psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o broń i posiadających broń;
 13. Wykonywania czynności związanych z postępowaniami w sprawach dla cudzoziemców oraz współdziałania z innymi organami w tym zakresie;
 14. Współpracy z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami według właściwości rzeczowej wydziału.