Narodowe Święto Niepodległości - porady - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowe Święto Niepodległości - porady

Data publikacji 09.11.2015

11 listopada to dla Polaków jedna z ważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. To czas radości i wyrażania przez wiele osób swojego zadowolenia z powodu odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby odbywało się to bezpiecznie i zgodnie z prawem białostoccy policjanci przygotowali kilka porad i wskazówek.

W ten szczególny dzień wszyscy mamy prawo wyrażać swoją radość i manifestować zadowolenie z powodu kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wiele osób spotka się w tym czasie na marszach i festynach organizowanych z okazji tego szczególnego święta. Dlatego też białostoccy policjanci przygotowali kilka cennych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, a dedykowanych uczestnikom zgromadzeń publicznych. Problematykę zgromadzeń reguluje wiele aktów prawnych, wśród których podstawowe znaczenie mają Konstytucja RP i ustawa Prawo o zgromadzeniach.

Kto może wziąć udział w zgromadzeniu?

- każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się.

Komu przysługuje prawo organizowania zgromadzeń?

- to prawo przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób.

Czy każdy może uczestniczyć w zgromadzeniu?

- w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

Czy zgromadzenie musi być zgłoszone?

- tak, organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy zgodnie z terminami określonymi w ustawie.

Czy zgromadzenie może zostać nagle rozwiązane?

- tak, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom przewodniczącego, wydanym w wykonaniu jego obowiązków lub gdy przebieg zgromadzenia jest niezgodny z ustawą, albo narusza przepisy ustaw karnych, przewodniczący rozwiązuje zgromadzenie. Zgromadzenie może być też rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, bądź gdy narusza przepisy ustawy albo ustaw karnych, a przewodniczący uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia tego nie czyni.

Obowiązki uczestnika zgromadzenia:

- uczestnik zgromadzenia powinien bezwzględnie podporządkować się i realizować cel i program zgromadzenia;

- bezwzględny zakaz posiadania broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych materiałów czy narzędzi;

- bezwzględne podporządkowanie się zarządzeniom przewodniczącego wydanym w wykonaniu jego obowiązków;

- bezwzględne opuszczenie zgromadzenia na żądanie jego przewodniczącego, jeżeli uczestnik swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy prawo o zgromadzeniach albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie;

- w przypadku rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia, jego uczestnicy są obowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

Przykładowe przepisy prawne dotyczące uczestników zgromadzeń:

Art. 52. Kodeksu wykroczeń

 §1. Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia, podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

§2. Kto:

  1. Przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia.
  2. Organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu.
  3. Przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go.
  4. Bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia.

- podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.

§3. Kto:

  1. Będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.
  2. Nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485).
  3. Wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu.

-podlega karze grzywny.

§4. Podżeganie i pomocnictwo jest karalne.

Art. 49. Kodeksu wykroczeń

§1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu albo grzywny.

§2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 50. Kodeksu wykroczeń

 Kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 50a. Kodeksu wykroczeń

 §1 Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł.

Art. 51. Kodeksu wykroczeń

§1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§2. Jeżeli czyn określony w §1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Art. 171. Kodeksu karnego

§1. Kto, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, posługuje się lub handluje substancją lub przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem emitującym promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 254. Kodeksu karnego

§1. Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

źródło – KMP w Białymstoku

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl