Dopuszczenie do posiadania broni
kwalifikowanym pracownikom ochrony fizycznej

dopuszczenie do posiadania broni

WYDANIE DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI
KWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM OCHRONY FIZYCZNEJ
 
Przyznanie ww. uprawnień odbywa się na warunkach określonych w art. 30 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 576 ze zmianami).

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Osoba ubiegająca się o wydanie dopuszczenia do posiadania broni winna złożyć w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji  w Białymstoku, przy ul. Bema 4, następujące dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dopuszczenia do posiadania broni, kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, z określeniem oraz rodzaju broni (wniosek do pobrania).
2. Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej  w kwocie 10 zł na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departamentu Finansów Miasta nr: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
3. Dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 3x4 cm.

EGZAMIN
Integralną częścią prowadzonego postępowania administracyjnego ww. sprawie jest złożenie przez stronę egzaminu przed powołaną przez organ Policji komisją egzaminacyjną, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Zgodnie z § 3 rozporządzenia MSW i A z dnia 20 marca 2000 roku „w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią” (Dz. U. z 2000 roku, Nr 19, poz. 241 ze zmianami), egzamin składa się z dwóch części:
- teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni,
- praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju.
Zgodnie z § 4 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:
- znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
- znajomość przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.
Zgodnie z § 5 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, zakres przedmiotowy praktycznej części egzaminu obejmuje:
- sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
- sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją  i rozładowywania oraz zabezpieczania odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności,
- przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni, określonego we wniosku.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 i § 8 ust. 3 cyt. wyżej rozporządzenia jest uiszczenie stosownej opłaty w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) na poniższe konto bankowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku  z dopiskiem opłata za egzamin oraz dostarczenie dowodu wpłaty do organu Policji w dniu  wyznaczonego egzaminu:  Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku nr 36101010490008662231000000. 

ZWOLNIENIE Z EGZAMINU
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, z egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze służby czynnej: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby te obowiązane są przedłożyć organowi Policji dokument potwierdzający posługiwanie się bronią danego rodzaju w czasie pełnienia służby w jednej z ww. formacji oraz zdanie egzaminu z danego rodzaju broni na podstawie odrębnych przepisów.

UWAGA!

Od dnia 1 sierpnia 2016 roku wchodzi w życie rozporządzenie MSWiA z dnia 30 marca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. z 2016 roku, poz. 532). W związku z powyższym przestaną obowiazywać cele wydania dopuszczenia do posiadania broni. W przypadku kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ubiegajacych się o ww. dopuszczenie - brak będzie następujacych celów dopuszczenia: B - ochrona osób i mienia, M - zarządzanie magazynem broni. Obowiazywać będą natomiast rodzaje broni, wskazane we wniosku (załącznik do pobrania).

Praca w Policji